Generella principer

Att köra om eller passera kanalen är bara tillåtet när kanalen utan tvivel är tillräckligt bred för samtidig passage. Man skall även ta med i beräkningen lokala förhållande och båtars rörelse.

Fartyg med kurs som man inser kommer att leda till kollision får inte ändra fart eller kurs om det ökar faran av kollisionen.

Ett fartyg som har rätt till väg och är i fara att kollidera med ett väjande fartyg måste manövrera för att undvika kollision om det inte räcker med de manövrar som det väjande fartyget gör.

Mindre fartygs plikter

Mindre fartyg skall alltid ge normala fartyg rätt till väg. Detta gäller dock inte bärplans eller svävarfartyg. Det är det mindre fartygets ansvar att lämna tillräcklig plats för normala fartyg (utom svävare och bärplansbåtar) att manövrera och hålla sin kurs.

OBS! Bärplansbåtar och svävare skall lämna plats till alla andra att hålla kurs och manövrera.

Klassifikation av kanaler

En flod är ofta en Klass 1 vattenväg, kanaler, sjöar och breda vattenvägar är ofta klass 2. Myndigheten kan dock klassa enstaka vattenvägar annorlunda.

Rulla till toppen